Οι δραστηριότητες  του «Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων» είναι:

 

  • Η συνεχής και προγραμματισμένη αλληλοενημέρωση και επιμόρφωση των Eλλήνων Παιδιάτρων, συμπεριλαμβανομένων και ιατρών άλλων συναφών ειδικοτήτων, επί των εξελίξεων στην πρόληψη, θεραπεία και έρευνα των παιδιατρικών παθήσεων.

 

  • Ενημέρωση του πληθυσμού για τα επιτεύγματα της Παιδιατρικής Επιστήμης.

 

  •  Η διατύπωση κατευθυντήριων οδηγιών για θέματα που αφορούν στην παιδιατρική επιστήμη.

 

  • Η διοργάνωση Σεμιναρίων, Διαλέξεων, Δημοσίων Συζητήσεων, Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικής επικοινωνίας, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες Ελληνικές ή ξένες επιστημονικές εταιρείες.

 

  • Η ίδρυση Κέντρων Έρευνας, Ινστιτούτων, Εκπαιδευτικών ή Μετεκπαιδευτικών Ιδρυμά των, η έκδοση βιβλίων ή περιοδικών με χρήση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, η χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση και εξειδίκευση επί των εξελίξεων στην Παιδιατρική.

 

  • Η εκπόνηση ερευνητικών μελετών και η διενέργεια ερευνών που έχουν σχέση με τα επιστημονικά αντικείμενα των τομέων που καλύπτονται από το σκοπό του Επιστημονικού Σωματείου και ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον.

 

  •  Η συνεργασία με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, με τις Ελληνικές ή ξένες Παιδιατρικές Εταιρείες, καθώς και με κρατικούς φορείς, σε θέματα κοινών στόχων, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Επιστημονικού Σωματείου.

 

  • Η διοργάνωση Συνεδρίων, Ελληνικών και Διεθνών, με θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Επιστημονικού Σωματείου.

 

  • Συγκρότηση Επιτροπών από τα μέλη του Επιστημονικού Σωματείου, καθώς και από πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Επιστημονικού Σωματείου.