Σύχρονες Εξελίξεις και Προοπτικές στην Παιδιατρική

Επιστημονική Εκδήλωση

1-3 Νοεμβρίου 2013

Ξενοδοχείο LIMNEON
Καστοριά

Η εκδήλωση μοριοδοτείται με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits)

ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ