5-7 Απριλίου 2013

Ξενοδοχείο  ATHENAUEM  INTERCONTINENTAL

ΑΘΗΝΑ

Η εκδήλωση μοριοδοτείται με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits)

Α’  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ